WPiA

Projekt naukowy
"Organizacja i realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w edukacji wczesnoszkolnej na terenie województwa świętokrzyskiego"

Opis projektu
Zapraszamy do współpracy w realizacji projektu naukowego "Organizacja i realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w edukacji wczesnoszkolnej na terenie województwa świętokrzyskiego".
Projekt realizowany jest przez zespół badawczy złożony z pracowników Zakładu Wspomagania Rozwoju i Edukacji Dziecka z Instytut Edukacji Szkolnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (strona domowa projektu http://wpia.ujk.edu.pl/pomoc_pp_eduk_wcz/), we współpracy z Kuratorium Oświaty w Kielcach (http://kuratorium.kielce.pl/).

 

Miejsce i przebieg badań
Województwo świętokrzyskie – reprezentatywna grupa losowo wybranych szkół podstawowych. Badania będą mieć charakter sondażowy. Ankiety skierowane zostaną do osób odpowiedzialnych za organizację i realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom na I etapie edukacji. Opinie zebrane podczas badań posłużą wyłącznie do celów naukowych. Uzyskane wyniki będą prezentowane anonimowo, wykorzystane zostaną do analiz zbiorczych.

 

Cel badań

 1. Poznanie zasad organizacji i sposobów realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom na I etapie edukacji w szkołach ogólnodostępnych na terenie województwa świętokrzyskiego;
 2. Analiza skuteczności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom na I etapie edukacji w wybranych szkołach na terenie województwa świętokrzyskiego;
 3. Opracowanie modelu organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom na I etapie edukacji oraz sformułowanie postulatów optymalizujących rozwiązania systemowe;
 4. Popularyzacja dobrych praktyk z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej stosowanych w badanych szkołach.

 

Etapy realizacji projektu

 1. Regionalne konferencje naukowo-metodyczne (X – XI 2015) dla dyrektorów lub innych osób odpowiedzialnych za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach wylosowanych do udziału w badaniach.
 2. I etap badań (XI – XII 2015) - w 143 losowo wybranych szkołach podstawowych poznanie organizacji i realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom I etapu edukacji w bieżącym roku szkolnym 2015/2016 – badania o charakterze ilościowym (sondaż diagnostyczny).
 3. II etap badań (I – V 2016) – pomoc w przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej w szkołach, które wyrażą na to gotowość. Analiza skuteczności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom – badania jakościowe zrealizowane na podstawie materiałów uzyskanych przez szkołę w ramach ewaluacji wewnętrznej prowadzonej przy wsparciu pracowników naukowo-dydaktycznych UJK (obszar 6 szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji).
 4. Konferencja podsumowująca projekt (VI 2016) - prezentacja i popularyzacja uzyskanych wyników.

 

Szczegółowy opis kolejnych etapów

 1. Regionalne konferencje naukowo-metodyczne (X – XI 2015) dla dyrektorów lub innych osób odpowiedzialnych za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej 2.  
 3. I etap badań (XI – XII 2015)


 4. II etap badań (I – V 2016) będzie przeprowadzony tylko w szkołach, które wyrażą na to gotowość. Badania będą służyły analizie skuteczności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom w wybranych szkołach. Będą to badania jakościowe zrealizowane na podstawie materiałów uzyskanych przez szkołę w ramach ewaluacji wewnętrznej prowadzonej przy wsparciu pracowników naukowo-dydaktycznych UJK (obszar 6 szkoła wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji).


 5. Prezentacja i popularyzacja wyników (VI 2016) badań w postaci konferencji podsumowującej projekt oraz zbiorczej publikacji naukowej.

 6. Celem konferencji będzie zaprezentowanie zbiorczych wyników badań, określenie potrzeb szkół w zakresie organizacji i realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prezentacja dobrych praktyk. Udział w konferencji wezmą przedstawiciele szkół, reprezentanci organów prowadzących szkoły oraz instytucji działających na rzecz ucznia i jego rodziny.