Uniwersytet Jana Kochanowskiego   
WYDZIAŁ  PEDAGOGIKI  i  PSYCHOLOGII
UNIWERSYTET  JANA KOCHANOWSKIEGO  W  KIELCACH
   Wydział Pedagogiczny i Artystyczny
Informacje o pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

Uwaga! Zmiany dotyczące zasad ubiegania się o stypendia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2019/2020 zgodnie z ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.

Uwaga: aby obejrzeć niektóre informacje, trzeba mieć zainstalowany program do czytania plików PDF, np. Acrobat Reader.
   
 Dziekanat spraw socjalnych 

 pomoc materialna - studia I,II,IIIo (stacjonarne, niestacjonarne - licencjackie, magisterskie, doktoranckie) 
 stypendia naukowe - studia IIIo (doktoranckie) 

 odpłatności 
 tok studiów - studia stacjonarne 
 tok studiów - studia niestacjonarne 
 tok studiów - ogłoszenia, informacje 
 organizacja roku, regulamin studiów 
 informacje ogólnouczelniane 


 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW - STUDIA I, II , IIIo

 1. Dane teleadresowe oraz godziny otwarcia dziekanatu spraw socjalnych.

  PDF    Dane teleadresowe oraz godziny otwarcia   (aktualizacja: 20.02.2020)

 2. Aktualności z dziekanatu spraw socjalnych.

  pdf    Skład Komisji Stypendialnej   (aktualizacja: 24.09.2019) 
  pdf    Najważniejsze zmiany w pomocy materialnej dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2019/2020   (aktualizacja: 16.09.2019) 
  pdf    Terminarz wypłat   (aktualizacja: 14.05.2020) 

3. Regulamin pomocy materialnej.

  pdf    3.1. Zarządzenie Rektora UJK ws. regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom   (aktualizacja: 11.09.2019) 
  pdf    3.2. Regulamin pomocy materialnej   (aktualizacja: 11.09.2019) 

4. Stypendium socjalne.

  pdf    4.1. Terminy   (aktualizacja: 11.09.2019) 
  pdf    4.2. Dokumenty potrzebne do stypendium   (aktualizacja: 11.09.2019) 
  pdf    4.3. Ustalenia szczegółowe   (aktualizacja: 17.09.2019) 

5. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

  pdf    5.1. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów   (aktualizacja: 11.09.2019) 

6. Zapomoga.


7. Domy studenta, przychodnia, stołówka, ubezpieczenia.

 Sprawy socjalno-bytowe. 

Domy studenta, regulamin przyznawania miejsc w domach studenta, baza hotelowa, przychodnia, stołówka, ubezpieczenia zdrowotne i inne.


8. Druki do pobrania - załączniki do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów.

  pdf    8.1. Wykaz załączników niezbędnych do podania o przyznanie pomocy materialnej (PDF)   (aktualizacja: 11.09.2019) 

  pdf    Załącznik nr 1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego 

  Wersja PDF - do ręcznego wypełnienia.   (aktualizacja: 11.09.2019)

  pdf    Załącznik nr 3. Wniosek o przyznanie stypendium rektora 

  Wersja PDF - do ręcznego wypełnienia.   (aktualizacja: 12.09.2019)

  pdf    Załącznik nr 3a. Wniosek o przyznanie stypendium rektora I roku studiów 

  Wersja PDF - do ręcznego wypełnienia.   (aktualizacja: 31.08.2018)

  pdf    Załącznik nr 3d. Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów 

  Wersja PDF - do ręcznego wypełnienia.   (aktualizacja: 12.09.2019)

  pdf    Załącznik nr 4. Oświadczenie do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości 

  Wersja PDF - do ręcznego wypełnienia.   (aktualizacja: 11.09.2019)

  pdf    Załącznik nr 5. Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku 

  Wersja PDF - do ręcznego wypełnienia.   (aktualizacja: 11.09.2019)

  pdf    Wzór uzupełnienia załącznika 5 

      (aktualizacja: 18.09.2019)

  pdf    Załącznik nr 6. Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu 

  Wersja PDF - do ręcznego wypełnienia.   (aktualizacja: 11.09.2019)

  pdf    Załącznik nr 7. Oświadczenie do wniosku o ponowne przeliczenie dochodu 

  Wersja PDF - do ręcznego wypełnienia.   (aktualizacja: 11.09.2019)

  pdf    Załącznik nr 8. Wniosek o przyznanie zapomogi 

  Wersja PDF - do ręcznego wypełnienia.   (aktualizacja: 11.09.2019)

  pdf    Załącznik nr 9. Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne 

  Wersja PDF - do ręcznego wypełnienia.   (aktualizacja: 11.09.2019)

  pdf    Załącznik nr 10. Oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym 

  Wersja PDF - do ręcznego wypełnienia.   (aktualizacja: 11.09.2019)

  pdf    Załącznik nr 11. Oświadczenie o źródłach uzyskiwanego w roku bazowym dochodu opodatkowanego  

  Wersja PDF - do ręcznego wypełnienia.   (aktualizacja: 11.09.2019)

  pdf    Załącznik nr 12. Oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu 

  Wersja PDF - do ręcznego wypełnienia.   (aktualizacja: 24.09.2019)

  pdf    Załącznik nr 13. Oświadczenie o wysokości pobranych lub świadczonych alimentów 

  Wersja PDF - do ręcznego wypełnienia.   (aktualizacja: 11.09.2019)

  pdf    Załącznik nr 14. Oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności gospodarczej osób fizycznych  

  Wersja PDF - do ręcznego wypełnienia.   (aktualizacja: 11.09.2019)

  pdf    Załącznik nr 15. Oświadczenie o posiadaniu / nieposiadaniu gospodarstwa rolnego 

  Wersja PDF - do ręcznego wypełnienia.   (aktualizacja: 11.09.2019)

  pdf    Załącznik nr 16. Oświadczenie o zgłoszeniu do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

  Wersja PDF - do ręcznego wypełnienia.   (aktualizacja: 11.09.2019)

  pdf    Załącznik nr 17. Oświadczenie o braku zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 

  Wersja PDF - do ręcznego wypełnienia.   (aktualizacja: 11.09.2019)

  pdf    Załącznik nr 18. Oświadczenie o przebywaniu na urlopie wychowawczym 

  Wersja PDF - do ręcznego wypełnienia.   (aktualizacja: 11.09.2019)

  pdf    Załącznik nr 19. Oświadczenie o uczęszczaniu niepełnoletnich dzieci do szkoły 

  Wersja PDF - do ręcznego wypełnienia.   (aktualizacja: 11.09.2019)

  pdf    Załącznik nr 20. Oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej 

  Wersja PDF - do ręcznego wypełnienia.   (aktualizacja: 11.09.2019)

  pdf    Załącznik nr 21. Oświadczenie o przebywaniu członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie 

  Wersja PDF - do ręcznego wypełnienia.   (aktualizacja: 11.09.2019)

  pdf    Załącznik nr 22. Oświadczenie do celów stypendialnych 

  Wersja PDF - do ręcznego wypełnienia.   (aktualizacja: 11.09.2019)

  pdf    Załącznik nr 22a. Oświadczenie do celów stypendialnych dla studentów samodzielnych finansowo 

  Wersja PDF - do ręcznego wypełnienia.   (aktualizacja: 11.09.2019)

  pdf    Załącznik nr 23. Oświadczenie o numerze konta bankowego 

  Wersja PDF - do ręcznego wypełnienia.   (aktualizacja: 11.09.2019)

  pdf    Załącznik nr 24. Wykaz dokumentów 

  Wersja PDF.   (aktualizacja: 11.09.2019)

  pdf    Załącznik nr 25. Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta 

  Wersja PDF.   (aktualizacja: 11.09.2019)

  pdf    Załącznik nr 26. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania 

  Wersja PDF - do ręcznego wypełnienia.   (aktualizacja: 11.09.2019)

  pdf    Załącznik nr 27. Zasady przeliczania ocen 

  Wersja PDF.   (aktualizacja: 11.09.2019)

  pdf    Załącznik nr 30. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych 

  Wersja PDF.   (aktualizacja: 11.09.2019)


9. Druki do pobrania - druki, podania.

  pdf    9.1. Podanie do Komisji Stypendialnej 

  Wersja PDF - do ręcznego wypełnienia   (aktualizacja: 11.09.2019)

  pdf    9.2. Podanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej 

  Wersja PDF - do ręcznego wypełnienia   (aktualizacja: 11.09.2019)
 Informacje o sprawach socjalno-bytowych UJK 

Sprawy socjalno-bytowe studentów - informacje ogólnouczelniane.


 Studenci niepełnosprawni w UJK 

Dla studentów niepełnosprawnych - informacje ogólnouczelniane.


 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. 

Dokumenty o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych należy składać w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia i Rehabilitacji przy ulicy Śląskiej.


 Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. 

Student winien złożyć wniosek o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia do sekretariatu właściwego instytutu.


 Stypendium Samorządu Świętokrzyskiego dla osób polskiego pochodzenia ze Wschodu. 

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia "Zasad udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego dla Polaków oraz osób polskiego pochodzenia ze Wschodu". Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy w trakcie trwania roku akademickiego, tj. od 1 października do 30 czerwca lub w przypadku studiów 3,5-letnich także na ostatni semestr od 1 marca do 30 czerwca. Informacje tutaj.


Main WebpagePrevious Webpage


aktualizowano: 
03.08.2020
przejdź na stronę: 
Wydziału  poprzednią   Uczelni  
webmaster: 
Kazimierz Kunisz  
 piątek, 7 sierpień 2020 r. IP: 81.26.8.179;  CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/).
[ wygenerowano w 0.005 s ]