Informacje z dziekanatów / Odpłatności


1. Aktualne akty prawne

1.1. Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat[PDF]
1.1.1. Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybem i warunkami zwalniania z tych opłat w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
a) studia stacjonarne[PDF]
b) studia niestacjonarne[PDF]
c) studenci cudzoziemcy[PDF]
d) studenci cudzoziemcy (ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)[PDF]
e) studia podyplomowe[PDF]
1.1.2. Wniosek o zmianę finansowania studiów[PDF]

1.2. Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023[PDF]
1.2.1. Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023[PDF]
1.2.2. Wysokość opłat pobieranych od cudzoziemców podejmujących kształcenie na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2022/2023[PDF]
1.2.3. Wartość kwotowa jednego punktu ECTS[PDF]
1.2.4. Opłaty za wydanie dokumentów i duplikatów dla studentów[PDF]
1.2.5. Opłaty za wydanie dokumentów i duplikatów dla doktorantów[PDF]

1.3. Wysokość czesnego na Wydziale[PDF]

2. Druki

2.1. Wniosek o ulgę w opłacie za usługi edukacyjne[PDF]

2.3. Wniosek o zwrot nadpłaty[PDF]

3. Kontakt

3.1. Kontakt[PDF]

3.2. Numer konta bankowego[PDF]