Informacje z dziekanatów / Tok studiów


INFORMACJE


Informacja o dokumentach, jakie należy złożyć w dziekanacie na 14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego .PDF .RTF

Numer konta do wpłaty należności
Prosimy o wpłacanie wszelkich należności na swoje indywidualne numery rachunków bankowych. Indywidualne numery rachunków bankowych dostępne są w Wirtualnej Uczelni. Zapytania o numery kont można również kierować na adres:

jak również uzyskać osobiście w pokoju numer 5. W przypadku braku swojego indywidualnego numeru rachunku bankowego prosimy o wpłatę na ogólny numer rachunku bankowego z dopiskiem: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiki i Psychologii.

WZORY DOKUMENTÓW TOKU STUDIÓW

Uwaga! Wszystkie aktualne druki i wzory podań są obecnie w zakładkach 
[Jakość kształcenia] / [Wydziałowe procedury jakości kształcenia]:
[Procedura dyplomowania - pobierz pliki]
[Procedura obsługi toku studiów - pobierz pliki]
[Procedura wyboru ścieżki kształcenia, przedmiotów fakultatywnych i przedmiotów wsparcia - pobierz pliki]

Podanie do Dziekana ogólne .PDF .DOCX
Podanie do Dziekana o zmianę zajęć do wyboru .PDF .DOCX
Podanie do Dziekana o zmianę ścieżki kształcenia .PDF .DOCX
Podanie do Dyrektora/Kierownika o zmianę tematu pracy .PDF .DOCX
Podanie do Dziekana o zmianę promotora .PDF .DOCX
Podanie do Dziekana o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej .PDF .DOCX
Pismo w sprawie przeprowadzenia badań do pracy dyplomowej .PDF .DOCX
Oświadczenie studenta w pracy dyplomowej .PDF .DOCX
Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej .PDF .DOCX