Informacje z dziekanatów / Pomoc materialna dla studentów 2022/23


1. Dane teleadresowe oraz godziny otwarcia

Dane teleadresowe oraz godziny otwarcia

2. Aktualności

Skład Komisji Stypendialnej
Terminarz wypłat
Zmiany w stypendiach

3. Regulamin świadczeń dla studentów

3.1. Zarządzenie Rektora UJK ws. Regulaminu świadczeń dla studentów
3.2. Regulamin świadczeń dla studentów

4. Stypendium socjalne

4.1. Terminy
4.2. Wymagane dokumenty
4.3. Ustalenia szczegółowe
4.4. Informacje ogólne

5. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

5.1. Informacje ogólne
5.2. Wykaz wymaganych dokumentów
5.3. Termin składania wniosków

6. Zapomoga

Wniosek o przyznanie zapomogi

7. Domy studenta, przychodnia, stołówka, ubezpieczenia

Domy studenta, regulamin przyznawania miejsc w domach studenta, baza hotelowa, przychodnia, stołówka, ubezpieczenia zdrowotne, kredyty i inne

8. Druki do pobrania - załączniki do Regulaminu świadczeń dla studentów

Załącznik nr 1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
Załącznik nr 1a. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim
Załącznik nr 3. Wniosek o przyznanie stypendium rektora
Załącznik nr 3a. Wniosek o przyznanie stypendium rektora na I roku studiów
Załącznik nr 4. Oświadczenie do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości
Załącznik nr 5. Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku - stypendium socjalne
Załącznik nr 5a. Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku - stypendium rektora/stypendium dla osób niepełnosprawnych
Załącznik nr 6. Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
Załącznik nr 7. Oświadczenie do wniosku o ponowne przeliczenie dochodu
Załącznik nr 8. Wniosek o przyznanie zapomogi
Załącznik nr 9. Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
Załącznik nr 10. Oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
Załącznik nr 11. Oświadczenie o źródłach uzyskiwanego w roku bazowym dochodu opodatkowanego
Załącznik nr 12. Oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu
Załącznik nr 13. Oświadczenie o wysokości pobranych lub świadczonych alimentów
Załącznik nr 14. Oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności gospodarczej osób fizycznych
Załącznik nr 15. Oświadczenie o posiadaniu / nieposiadaniu gospodarstwa rolnego
Załącznik nr 16. Oświadczenie o zgłoszeniu do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Załącznik nr 17. Oświadczenie o braku zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
Załącznik nr 18. Oświadczenie o przebywaniu na urlopie wychowawczym
Załącznik nr 19. Oświadczenie o uczęszczaniu niepełnoletnich dzieci do szkoły
Załącznik nr 20. Oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej
Załącznik nr 21. Oświadczenie o przebywaniu członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
Załącznik nr 22. Oświadczenie do celów stypendialnych
Załącznik nr 23. Oświadczenie do celów stypendialnych dla studentów samodzielnych finansowo
Załącznik nr 24. Oświadczenie o dokumentach przedstawionych wg ustawy o dokumentach publicznych
Załącznik nr 25. Oświadczenie o numerze konta bankowego
Załącznik nr 26. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych
Załącznik nr 27. Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o stypendium socjalne
Załącznik nr 28. Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta

9. Druki do pobrania

9.1. Podanie do Komisji Stypendialnej
9.2. Podanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej