• 2021-03-15

  Wizyty studyjne dla studentów kierunku Praca Socjalna

  Zdjęcie

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach realizujący projekt pn.: "NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach" o numerze POWR.03.05.00-00-Z225/17 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Moduł podnoszenia kompetencji,

  serdecznie zaprasza studentów II roku I stopnia kierunku Praca Socjalna do wzięcia udziału w wizytach studyjnych (III edycja) w wiodących, krajowych instytucjach pomocy społecznej, realizujących działania na rzecz rodzin i osób z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, alkoholizmu, narkomanii, starości itp.

  Wymiar wizyty: 10 godzin (wyjazdy dwudniowe – 5 godzin na dzień) – dwie wizyty w edycji.

  Formularz zgłoszeniowy można do 24 marca 2021 roku:
  - przesłać pocztą na adres: Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce, pok. 3;
  - lub dostarczyć osobiście pod wskazany adres w godzinach od 10:00 do 14:00 (dni robocze).

  Biuro projektu:
  ul. Krakowska 11, Wydział Pedagogiki i Psychologii, pokój nr 3
  telefon: 41 349 6712
  osoba do kontaktu: Weronika Kubera.

  Formularz zgłoszeniowy