• 2021-07-01 | 2021-09-30

    Harmonogram odbywania szkoleń dla studentów kierunku Psychologia

    Zdjęcie

    Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach realizujący projekt pn.: "NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach" o numerze POWR.03.05.00-00-Z225/17 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Moduł podnoszenia kompetencji,

    ogłasza harmonogram odbywania staży dla studentów kierunku Psychologia realizujących staż w ramach projektu.
    Pobierz harmonogram staży PDF DOCX