• 2022-03-29 | 2022-04-08

  Zapraszamy studentów psychologii na szkolenie z Biofeedback

  Zdjęcie

  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach realizujący projekt pn.: "Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach" o numerze POWR.03.05.00-00-Z212/18 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Moduł Podnoszenie kompetencji,

  serdecznie zaprasza studentów:

  - IV i V roku studiów stacjonarnych kierunku Psychologia

  do wzięcia udziału szkoleniu z Biofeedback'u.

  Osoby zainteresowane szkoleniem powinny dostarczyć formularz zgłoszeniowy do 8 kwietnia 2022 r.
  Dokumenty należy dostarczyć do Biura projektu:
  - pocztą tradycyjną;
  - lub osobiście w godzinach 8:00 - 14:00 (dni robocze).

  Biuro projektu:
  Wydział Pedagogiki i Psychologii
  pok. 121
  ul. Krakowska 11
  25-029 Kielce
  email:
  osoba do kontaktu: mgr Karol Kubrak

  Informacja o naborze: PDF DOCX
  Formularz zgłoszeniowy: PDF