• 2021-04-22 | 2021-05-07

  Programy stażowe dla studentów kierunku praca socjalna i psychologia

  Zdjęcie


  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach realizujący projekt pn.: "NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach" o numerze POWR.03.05.00-00-Z225/17 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Moduł podnoszenia kompetencji,

  serdecznie zaprasza studentów: II roku I stopnia kierunku praca socjalna oraz IV roku studiów stacjonarnych kierunku psychologia do wzięcia udziału w module programów stażowych. Planowany okres realizacji stażu – od 1 lipca do 30 września 2021 roku. Liczba godzin stażu – 360.

  Formularz zgłoszeniowy można do 7 maja 2021 roku (termin przedłużony):
  - przesłać pocztą na adres: Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce, pok. 3;
  - lub dostarczyć osobiście pod wskazany adres w godzinach od 10:00 do 14:00 (dni robocze).

  Pobierz formularz zgłoszeniowy  PDF
  Pobierz informację o organizacji modułów stażowych  PDF  DOCX

  Biuro projektu:
  ul. Krakowska 11, Wydział Pedagogiki i Psychologii, pokój nr 3
  telefon: 41 349 6712
  osoba do kontaktu: Weronika Kubera.