Logo projekty unijne

AKR2019 - Akcelelator RozwojuNazwa projektu

Projekt "Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach" nr POWR.03.05.00-00-Z212/18 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.


Finansowanie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z212/18 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.


Czas trwania

Okres realizacji projektu: 01.08.2019 - 31.07.2023.


Informacje

Informacje o projekcie
Informacje o projekcie w witrynie UJK