Logo projekty NCBiR

M-Terapia - innowacyjny zestaw terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami i dysfunkcjami znoszący bariery w edukacjiNazwa projektu

Projekt "M-Terapia – innowacyjny zestaw terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami i dysfunkcjami znoszący bariery w edukacji" nr POIR.04.01.04-00-0106/19 realizowany przez M Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (wnioskodawca 1 – lider projektu), Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (wnioskodawca 2).


Finansowanie

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa - Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego; Działanie - Badania naukowe i prace rozwojowe; Poddziałanie - Projekty aplikacyjne.


Czas trwania

Czas trwania całego projektu: 01.09.2020 r. – 30.06.2023 r.


Cel

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego zestawu terapeutyczno-edukacyjnego "M-Terapia" - narzędzia, które umożliwia czynne uczestnictwo w zajęciach wszystkim dzieciom w równym stopniu – bez względu na to, czy dziecko posiada deficyty rozwojowe, czy potrzebuje indywidualnego programu nauczania – pomaga w rozwijaniu umiejętności poznawczych oraz w doskonaleniu osobowości, talentów i kreatywności uczestników zajęć, uczniów, czy pacjentów. Zestaw "M-Terapia" to innowacyjne rozwiązanie, które z wykorzystaniem podstaw muzykoterapii będzie odpowiednim narzędziem terapeutycznym, za pomocą którego dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą mogły uczyć się prawidłowych relacji interpersonalnych podczas aktywnego uczestnictwa w pracy z rówieśnikami i rozwijać swoje umiejętności poznawcze, fizyczne, społeczne i emocjonalne. Zestaw "M-Terapia" to doskonały sposób na zmianę schematów edukacyjnych i zapoczątkowanie procesu edukacji włączającej, której głównym celem jest uczestniczenie w systemie kształcenia wszystkich uczniów narażonych na wykluczenie, a także propagowanie możliwości rozwoju własnego potencjału. Zaplanowane w ramach projektu działania opierać się będą na opracowaniu innowacyjnej metodologii prowadzenia zajęć terapeutyczno-edukacyjnych z wykorzystaniem zestawu "M-terapia" i przeprowadzeniu badań w zakresie wykorzystania go w pracy z dziećmi w wieku 6-10 lat z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zagrożonych ryzykiem dysleksji rozwojowej oraz dziećmi z zaburzeniami mowy. Badania prowadzone będą w placówkach terapeutycznych, przedszkolach (6-latki) oraz szkołach (klasy drugie szkół podstawowych). Badania zostaną zakończone eksperymentem, w którym weźmie udział 150 dzieci w ramach grupy eksperymentalnej oraz 150 dzieci w ramach grupy kontrolnej. Eksperyment będzie dotyczył wpływu pracy z zestawem "M-Terapia" na poziom przyrostu określonych funkcji poznawczych.


Skład zespołu projektowego ze strony UJK

dr hab. Mirosław Z. Babiarz, prof. UJK – kierownik Projektu z ramienia UJK
dr Katarzyna Krzystanek
dr Ewa Szumilas
mgr Paweł Garbuzik


Informacje o projekcie