Logo projekty unijne

NPR2018 - Nowe PerspektywyNazwa projektu

Projekt "NOWE PERSPEKTYWY Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach" nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.


Finansowanie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17.


Czas trwania

Okres realizacji projektu: 01.10.2018 - 29.12.2022.


Informacje

Informacje o projekcie
Informacje o projekcie w witrynie UJK