Pomoc materialna


Pamiętaj pobieraj załączniki ze strony wydziałowej


Sekcja ds. Socjalnych i Finansowych Studentów
pokój nr 5

 

Godziny otwarcia

poniedziałek nieczynne  (praca wewnętrzna dziekanatu)
wtorek – piątek  900 -1400
sobota  800 -1200 (tylko w czasie zjazdów studentów niestacjonarnych)

 

mgr Damian Adamczuk

mgr Tomasz Żelichowski


Skład Komisji Stypendialnej

Na podstawie  Zarządzenie nr 157/2023 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 września 2023 roku w sprawie ustalenia składu Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2023/2024 w skład Komisji wchodzą:

 1. mgr Damian Adamczuk,
 2. mgr Tomasz Żelichowski,
 3. Stanisław Chrzanowski – przedstawiciel studentów,
 4. Anna Puchała – przedstawiciel studentów,
 5. Magdalena Szydłowska – przedstawiciel studentów.

Terminarz wypłat

Informujemy, że termin wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla studentów:

 • za październik i listopad został wyznaczony na 24 listopada 2023 r.,
 • za grudzień został wyznaczony na 18 grudnia 2023 r.,
 • za styczeń został wyznaczony na 19 stycznia 2024 r.,
 • za luty został wyznaczony na 19 lutego 2024 r.,
 • za marzec został wyznaczony na 15 marca 2024 r.,

Podana data jest dniem kiedy najpóźniej zostaną wysłane środki z Uczelni na indywidualne konta studentów.


Domy studenta, przychodnia, stołówka, ubezpieczenia

Informacje o domach studenta, regulaminie przyznawania miejsc w domach studenta, bazach hotelowych, przychodniach, stołówkach, ubezpieczeniach zdrowotnych, kredytach i inne

Stypendium socjalne może otrzymywać student będący w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawnia go do ubiegania się o takie stypendium. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.


Regulamin świadczeń dla studentówTerminy składania wniosków o stypendium socjalne
na rok akademicki 2023/2024

Data złożenia wniosku Termin złożenia wniosku Prawo do stypendium
we wrześniu 2023 r. 19.09.2023 r. – 30.09.2023 r. od października 2023 r.
w październiku 2023 r. 02.10.2023 r. – 28.10.2023 r. od października 2023 r.
w listopadzie 2023 r. 15.11.2023 r. – 30.11.2023 r. od listopada 2023 r.*
w grudniu 2023 r. 01.12.2023 r. – 09.12.2023 r. od grudnia 2023 r. *
w styczniu 2024 r. 09.01.2024 r. – 31.01.2024 r. od stycznia 2024 r. *
w lutym 2024 r. 01.02.2024 r. – 16.02.2024 r. od lutego 2024 r. *
w marcu 2024 r. 12.03.2024 r. – 30.03.2024 r. od marca 2024 r. *
w kwietniu 2024 r. 01.04.2024 r. – 30.04.2024 r. od kwietnia 2024 r. *
w maju 2024 r. 07.05.2024 r. – 31.05.2024 r. od maja 2024 r. *
w czerwcu 2024 r. 01.06.2024 r. – 30.06.2024 r. od czerwca 2024 r. *

* bez wyrównania za poprzednie miesiące


Ustalenia szczegółowe dotyczące świadczeń dla studentów

Zgodnie z postanowieniem Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się, co następuje:

STYPENDIUM SOCJALNE

Stypendium socjalne w semestrze zimowym w roku akademickim 2023/2024 wypłacane jest od października 2023 roku do lutego 2024 roku (pierwsze stypendium socjalne wypłacane jest w listopadzie z wyrównaniem za październik 2023 r.):

Dochód (netto w zł)

Wysokość stypendium socjalnego

0,00 – 300,00

1400 zł     

300,01 – 600,00

1300 zł     

600,01 – 860,00

1200 zł      

860,01 – 1090,00

1100 zł     

1090,01 – 1294,40

1000 zł     

Miesięczna kwota zwiększenia stypendium socjalnego – 300 zł.

Ustalenia wchodzą w życie z dniem 6 lutego 2024 roku.

 

Uwaga: Warunkiem wypłaty stypendium jest otrzymanie decyzji administracyjnej.

WYSOKOŚĆ DOCHODU Z GOSPODARSTWA ROLNEGO

Dochód z gospodarstwa rolnego oblicza się na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny studenta. Roczna kwota dochodu z jednego hektara przeliczeniowego za 2022 roku wynosi 5549 złotych (na podstawie Obwieszczenia w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2022 roku).

 

Stypendium rektora może otrzymać student, który zaliczył rok studiów do 30 września i uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż do 10% najlepszych studentów każdego kierunku studiów.


Regulamin świadczeń dla studentów


Informacje ogólne

Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o stypendium rektora:

 1. wniosek o przyznanie stypendium rektora [Załącznik nr 29];
 2. oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku [Załącznik nr 31];
 3. oświadczenie o numerze konta bankowego [Załącznik nr 32];
 4. oświadczenie o zapoznaniu się studenta z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych [Załącznik nr 1];

Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o stypendium rektora dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich:

 1. wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów I roku studiów [Załącznik nr 30];
 •  

 

Termin składania wniosków o stypendium rektora na rok akademicki 2023/2024

Termin złożenia wniosku  Prawo do stypendium
19.09.2023 r. – 15.10.2023 r. od października 2023 r.

 


Progi dla stypendium rektora

 • Pedagogika
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • Praca socjalna
 • Psychologia

Ustalenia szczegółowe dotyczące świadczeń dla studentów

Zgodnie z postanowieniem Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się, co następuje:

Stypendium rektora wypłacane jest od października 2023 roku do czerwca 2024 roku (pierwsze stypendium wypłacane jest w listopadzie z wyrównaniem za październik 2023 r.).

Stypendium rektora dla studentów:     

liczba punktów

rodzaj stypendium

Kwota stypendium

10 i powyżej

I stopień

1 200,00 zł

4 – 9 pkt.

II stopień

1 100,00 zł

1 – 3 pkt.

III stopień

 1000,00 zł

 

Stypendium rektora dla studentów przyjętych na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, będących laureatami olimpiad lub medalistą o tytuł Mistrza Polski w sporcie – 1000 zł

Ustalenia wchodzą w życie z dniem 15 września 2023 roku.

Uwaga: Warunkiem wypłaty stypendium jest otrzymanie decyzji administracyjnej.

Na podstawie rozdziału VI  § 25 Zarządzenia Rektora UJK w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zapomoga może zostać przyznana w przypadku zaistnienia przejściowych, nadzwyczajnych, wyjątkowo negatywnych, niecodziennych, okazjonalnych,  wpływających na sytuację życiową zdarzeń, których nie można było przewidzieć.

Zgodnie z postanowieniem Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustalenia dotyczące świadczeń dla studentów zostaną podane do 30 września.


Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o zapomogę:

 1. Wniosek o przyznanie zapomogi [Załącznik nr 5];
 2. Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku [Załącznik nr 6];
 3. Oświadczenie o numerze konta bankowego [Załącznik nr 32];
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się studenta z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych [Załącznik nr 1];

 

 

Prosimy zwrócić uwagę na nową numeracje załączników do Regulaminu świadczeń dla studentów!

Załącznik nr 1 Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych
Załącznik nr 2 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
Załącznik nr 3 Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim
Załącznik nr 4 Oświadczenie do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości
Załącznik nr 5 Wniosek o przyznanie zapomogi
Załącznik nr 6 Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku – stypendium socjalne oraz zapomoga
Załącznik nr 7 Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
Załącznik nr 8 Oświadczenie do wniosku o ponowne przeliczenie dochodu
Załącznik nr 9 Oświadczenie o źródłach uzyskiwanego w roku bazowym dochodu opodatkowanego
Załącznik nr 10 Oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
Załącznik nr 11 Oświadczenie o przychodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
Załącznik nr 12 Oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności gospodarczej osób fizycznych
Załącznik nr 13 Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
Załącznik nr 14 Oświadczenie o braku zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
Załącznik nr 15 Oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu
Załącznik nr 16 Oświadczenie o wysokości pobranych lub świadczonych alimentów
Załącznik nr 17 Oświadczenie o posiadaniu / nieposiadaniu gospodarstwa rolnego
Załącznik nr 18 Oświadczenie o zgłoszeniu do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Załącznik nr 19 Oświadczenie o uczęszczaniu niepełnoletnich dzieci do szkoły
Załącznik nr 20 Oświadczenie o przebywaniu na urlopie wychowawczym
Załącznik nr 21 Oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej
Załącznik nr 22 Oświadczenie o przebywaniu członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
Załącznik nr 23 Oświadczenie do celów stypendialnych dla studentów samodzielnych finansowo
Załącznik nr 24 Oświadczenie do celów stypendialnych
Załącznik nr 25 Oświadczenie studenta o źródłach utrzymania rodziny
Załącznik nr 26 Oświadczenie o dokumentach publicznych
Załącznik nr 27 Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o stypendium socjalne
Załącznik nr 29 Wniosek o przyznanie stypendium rektora
Załącznik nr 30 Wniosek o przyznanie stypendium rektora I roku studiów
Załącznik nr 31 Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku – stypendium rektora
Załącznik nr 32 Oświadczenie o numerze konta bankowego
Załącznik nr 33 Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania
Załącznik nr 34 Zasady przeliczania ocen

 

Druki do pobrania

Podanie do Komisji Stypendialnej
Podanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej