Pomoc materialna


Sekcja ds. Socjalnych i Finansowych Studentów
pokój nr 5

 

Godziny otwarcia

poniedziałek nieczynne  (praca wewnętrzna dziekanatu)
wtorek – piątek  900 -1400
sobota  800 -1200 (tylko w czasie zjazdów studentów niestacjonarnych)

 

mgr Damian Adamczuk

mgr Tomasz Żelichowski


Skład Komisji Stypendialnej

Na podstawie Zarządzenia nr 40/2023 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 8 marca 2023 roku zmieniającego zarządzenie nr 99/2022 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 września 2022 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Stypendialnej na rok akademicki 2022/2023  w skład Komisji wchodzą:

 1. mgr Dorota Stępień,
 2. mgr Tomasz Żelichowski,
 3. Paweł Kosowski – przedstawiciel studentów,
 4. Sandra Głodek – przedstawiciel studentów,
 5. Anna Puchała – przedstawiciel studentów.

Terminarz wypłat

Informujemy, że termin wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla studentów:

 • za styczeń został wyznaczony na 20 stycznia 2023 r.
 • za luty został wyznaczony na 17 lutego 2023 r.
 • za marzec został wyznaczony na 23 marca 2023 r.
 • za kwiecień został wyznaczony na 19 kwietnia 2023 r.
 • za maj został wyznaczony na 18 maja 2023 r.

Podana data jest dniem kiedy najpóźniej zostaną wysłane środki z Uczelni na indywidualne konta studentów.


Domy studenta, przychodnia, stołówka, ubezpieczenia

Informacje o domach studenta, regulaminie przyznawania miejsc w domach studenta, bazach hotelowych, przychodniach, stołówkach, ubezpieczeniach zdrowotnych, kredytach i inne

Stypendium socjalne może otrzymywać student będący w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawnia go do ubiegania się o takie stypendium. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości.


Regulamin świadczeń dla studentówTerminy składania wniosków o stypendium socjalne
na rok akademicki 2022/2023

 

Data złożenia wniosku       Termin złożenia wniosku       Prawo do stypendium      
we wrześniu 2022 r. 20.09.2022 r. – 30.09.2022 r. od października 2022 r.
w październiku 2022 r. 01.10.2022 r. – 29.10.2022 r. od października 2022 r.
w listopadzie 2022 r. 15.11.2022 r. – 30.11.2022 r. od listopada 2022 r.*
w grudniu 2022 r. 01.12.2022 r. – 15.12.2022 r. od grudnia 2022 r. *
w styczniu 2023 r. 01.01.2023 r. – 31.01.2023 r. od stycznia 2023 r. *
w lutym 2023 r. 01.02.2023 r. – 15.02.2023 r. od lutego 2023 r. *
w marcu 2023 r. 01.03.2023 r. – 31.03.2023 r. od marca 2023 r. *
w kwietniu 2023 r. 01.04.2023 r. – 30.04.2023 r. od kwietnia 2023 r. *
w maju 2023 r. 01.05.2023 r. – 31.05.2023 r. od maja 2023 r. *
w czerwcu 2023 r. 01.06.2023 r. – 30.06.2023 r. od czerwca 2023 r. *

 

* bez wyrównania za poprzednie miesiące


Ustalenia szczegółowe dotyczące świadczeń dla studentów

Zgodnie z postanowieniem Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się, co następuje:

Stypendium socjalne w semestrze letnim w roku akademickim 2022/2023 wypłacane jest od marca 2023 roku do czerwca 2023 roku:

STYPENDIUM SOCJALNE

 

Dochód (netto)

Wysokość stypendium socjalnego

0,00 – 300,00

1180 zł     

300,01 – 600,00

1050 zł     

600,01 – 860,00

950 zł      

860,01 – 1090,00

850 zł     

1090,01 – 1294,40

750 zł     

Kwota zwiększenia stypendium socjalnego – 300 zł.

WYSOKOŚĆ DOCHODU Z GOSPODARSTWA ROLNEGO

Dochód z gospodarstwa rolnego oblicza się na podstawie liczby hektarów przeliczeniowych znajdujących się w posiadaniu rodziny studenta.

Na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS z dn. 23 września 2022 r., przeciętny dochód z pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2021 r. – 3288 zł.

Ustalenia wchodzą w życie z dniem 23 września 2022 roku

Uwaga: Warunkiem wypłaty stypendium jest otrzymanie decyzji administracyjnej.

 

Stypendium rektora może otrzymać student, który zaliczył rok studiów do 30 września i uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż do 10% najlepszych studentów każdego kierunku studiów.

Informacje ogólne

Stypendium I – go stopnia: 10 pkt. i powyżej – 1 100 zł 
Stypendium II – go stopnia: 4 – 9 pkt. – 1 000 zł 
Stypendium III – go stopnia: 1 – 3 pkt. – 950 zł 

Dla studentów przyjętych na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, będących laureatami olimpiad lub medalistami o tytuł Mistrza Polski w sporcie – 1 000 


Termin składania wniosków o stypendium rektora na rok akademicki 2021/2022

 

Termin złożenia wniosku  Prawo do stypendium
20.09.2022 r. – 15.10.2022 r. od października 2022 r.

 


Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o stypendium rektora

 1. Wniosek o przyznanie stypendium rektora (załącznik nr 3);
 2. Wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów I roku studiów (załącznik nr 3a);
 3. Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku (załącznik nr 5a);
 4. Oświadczenie o numerze konta bankowego (załącznik nr 25);
 5. Oświadczenie o zapoznaniu się studenta z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych (załącznik nr 26);

Progi dla stypendium rektora

 •  
 •  
 •  

 

 

Na podstawie rozdziału VI  § 25 Zarządzenia Rektora UJK w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zapomoga może zostać przyznana w przypadku zaistnienia przejściowych, nadzwyczajnych, wyjątkowo negatywnych, niecodziennych, okazjonalnych,  wpływających na sytuację życiową zdarzeń, których nie można było przewidzieć.

Minimalna wysokość zapomogi – 800 zł,

Maksymalna wysokość zapomogi – 1 500 zł  


Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o zapomogę:

 1. >Wniosek o przyznanie zapomogi (załącznik nr 6);
 2. Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku (załącznik nr 5);
 3. Oświadczenie o numerze konta bankowego (załącznik nr 25);
 4. Oświadczenie o zapoznaniu się studenta z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych (załącznik nr 26);

 

 

Załącznik nr 1. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
Załącznik nr 1a. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim
Załącznik nr 3. Wniosek o przyznanie stypendium rektora
Załącznik nr 3a. Wniosek o przyznanie stypendium rektora I roku studiów
Załącznik nr 4. Oświadczenie do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości
Załącznik nr 5. Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku – stypendium socjalne
Załącznik nr 5a. Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku – stypendium rektora/stypendium dla osób niepełnosprawnych
Załącznik nr 6. Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
Załącznik nr 7. Oświadczenie do wniosku o ponowne przeliczenie dochodu
Załącznik nr 8. Wniosek o przyznanie zapomogi
Załącznik nr 9. Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
Załącznik nr 10. Oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
Załącznik nr 10a. Oświadczenie o przychodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
Załącznik nr 11. Oświadczenie o źródłach uzyskiwanego w roku bazowym dochodu opodatkowanego
Załącznik nr 12. Oświadczenie o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu
Załącznik nr 13. Oświadczenie o wysokości pobranych lub świadczonych alimentów
Załącznik nr 14. Oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności gospodarczej osób fizycznych
Załącznik nr 15. Oświadczenie o posiadaniu / nieposiadaniu gospodarstwa rolnego
Załącznik nr 16. Oświadczenie o zgłoszeniu do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Załącznik nr 17. Oświadczenie o braku zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
Załącznik nr 18. Oświadczenie o przebywaniu na urlopie wychowawczym
Załącznik nr 19. Oświadczenie o uczęszczaniu niepełnoletnich dzieci do szkoły
Załącznik nr 20. Oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej
Załącznik nr 21. Oświadczenie o przebywaniu członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie
Załącznik nr 22. Oświadczenie do celów stypendialnych
Załącznik nr 23. Oświadczenie do celów stypendialnych dla studentów samodzielnych finansowo
Załącznik nr 24. Oświadczenie o dokumentach przedstawionych wg ustawy o dokumentach publicznych
Załącznik nr 25. Oświadczenie o numerze konta bankowego
Załącznik nr 26. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych
Załącznik nr 27. Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o stypendium socjalne
Załącznik nr 28. Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta

Druki do pobrania

Podanie do Komisji Stypendialnej
Podanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej

Skip to content