O Wydziale Pedagogiki i Psychologii

Historia

Wydział Pedagogiczny (obecnie Wydział Pedagogiki i Psychologii) jest jedną z trzech jednostek organizacyjnych funkcjonujących od chwili powołania Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Kielcach, tj. od 1969 roku, która dała początek obecnemu Uniwersytetowi Jana Kochanowskiego. Współpracę z kieleckim środowiskiem oświatowym rozpoczęli wówczas doc. dr hab. Tadeusz Wróbel, specjalista z zakresu edukacji początkowej, pierwszy dziekan Wydziału Pe­dagogicznego, a także dr Ryszard Więckow­ski, późniejszy kierownik Zakładu Nauczania Początkowego oraz pedagog doc. dr Tadeusz Malinowski – pierwszy rektor WSN.

Pierwsze zajęcia odbyły się 24 września 1969 roku, jesz­cze przed uroczystością inauguracyjną, do której doszło trzy dni później. Na dwóch kierunkach studiów: nauczanie początkowe z wychowaniem fizycznym i nauczanie początkowe z wychowa­niem muzycznym, po pozytywnym zdaniu eg­zaminów wstępnych kształcenie rozpoczęło 65 studentów (spośród 125 kandydatów).

W 1973 roku, po przekształceniu WSN w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, podstawowymi jednostkami organizacyjnymi w uczelni stały się instytuty, a w ich ramach tworzono zakłady, skupiające pracowników poszcze­gólnych dyscyplin. Na Wydziale Pedagogicznym powołano wówczas Instytut Pedagogiki i Psychologii z sześcioma zakładami: Zakładem Pedagogiki, Zakładem Nauczania Początkowego, Zakładem Psychologii, Zakładem Wychowania Muzycznego, Zakładem Nowych Technik Nauczania i Zakładem Praktyk Pedagogicznych.

Na przestrzeni 50 lat funkcjonowania zmieniała się struktura wydziału. W la­tach 1969-2000 działał on pod nazwą Wydział Pedagogiczny, w okresie 2001-2005 jako Wydział Pedagogiczny i Nauk o Zdrowiu, w latach 2005-2019 jako Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, a od roku 2019 jako Wydział Pedagogiki i Psychologii.

Kolejni dziekani Wydziału Pedagogiki i Psychologii

 • doc. dr hab. Tadeusz Wróbel 1969-1971
 • doc. dr Ryszard Radwiłowicz 1971-1973
 • doc. dr Józef Mrożkiewicz 1973-1975
 • dr Zenon Chróściel 1975-1984
 • doc. dr hab. Witold Dobrołowicz 1984-1985
 • doc. dr hab. Włodzimierz Goriszowski 1986-1987
 • prof. dr hab. Waldemar Dutkiewicz 1987-1990; 1996-2002
 • dr hab. prof. WSP Józef Grzywna 1990-1993
 • prof. dr hab. Andrzej Jopkiewicz 1993-1996
 • dr hab. prof. UJK Zdzisław Ratajek 2002-2005; 2005-2008
 • prof. dr hab. Marek Kątny 2008-2012; 2012-2014
 • dr hab. prof. UJK Sławomir Koziej 2014-2016; 2016-2019
 • dr hab. prof. UJK Agata Chabior 2019-2020
 • dr hab. prof. UJK Mariola Wojciechowska 2020-obecnie

***

W latach 2009-2019 na Wydziale realizowane były projekty współfinansowane ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Do najważniejszych należą:

 • 2009-2013 – „Kompetentny nauczyciel wczesnej edukacji inwestycją w lepszą przyszłość”
 • 2010-2012 – „BENILD – doskonalenie świętokrzyskich kadr oświaty”
 • 2012-2014 – „EDU.CARE Education for Care”
 • 2013-2014 – „Kompas wiedzy”
 • 2017-2019 – Adaptive Personalized System for Creating Expression Tools in Social Inclusion of Learners with Verbal Communication Disabilities TESI
 • 2017-2019 – Nowa Era Kształcenia
 • 2017-2019 – Program rozwoju kompetencji drogą twórczego rozwoju studentów UJK
 • 2018-2019 – Staże dla artystów i pedagogów

Obecnie realizowane są następujące projekty:

 • 2018-2022 – NOWE PERSPEKTYWY rozwoju UJK w Kielcach
 • 2019-2020 – UNIWERSYTET AKTYWNEGO SENIORA
 • 2019-2022 – RAZEM ODKRYWAMY ŚWIAT na Uniwersytecie Dziecięcym Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • 2019-2023 – AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • W latach 2014 -2020 na wydziale działał Uniwersytet Dziecięcy. Od 1 października Uniwersytet Dziecięcy funkcjonuje w ramach jednostki ogólnouczelnianej – Uniwersytetu Otwartego, kontynuując realizację projektu z NCBiR „Razem odkrywamy świat na UDJK”.

Realizujemy także różne projekty, w których oprócz nauczycieli akademickich zaangażowani są przedstawiciele innych instytucji, w tym szkół i Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Każdy student może zaangażować się w działalność Samorządu Studenckiego, Studenckich Kół Naukowych i współuczestniczyć w rozwijaniu naszego wydziału oraz brać udział w wolontariacie i akcjach charytatywnych.

***

Wydział Pedagogiki i Psychologii mieści się w wyremontowanym budynku przystosowanym dla osób z niepełnosprawnościami. Od roku 2013 połączony jest z nowoczesnym obiektem CEART – Centrum Edukacji Artystycznej – wybudowanym w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa. W CEAR-cie mogą odbywać się spotkania o tematyce artystycznej, konferencje, sympozja, pokazy, koncerty i inne formy aktywności społecznej. Oprócz auli głównej, mogącej pomieścić 300 studentów, w budynku CEART znajdują się nowocześnie wyposażone trzy mniejsze aule, w których odbywają się nie tylko wykłady, ale także ważne wydarzenia, np. konferencje, seminaria naukowe czy też egzaminy doktorskie.