Komisja ds. Etyki Badań Naukowych

    Działalność naukowa winna być oparta na afirmacji podstawowych wartości etycznych, metodologicznych i ogólnoludzkich, takich jak: uczciwość, prawdomówność, sumienność, wiarygodność, obiektywizm, rzetelność, bezstronność, niezależność, otwartość, przejrzystość, odpowiedzialność, odwaga, poszanowanie godności ludzkiej, wolność przekonań, prawo własności intelektualnej. Powołanie Komisji ds. Etyki Badań Naukowych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii opiera się na przekonaniu, że wartości etyczne, standardy rzetelności naukowej i dobre praktyki w nauce stanowią fundament społecznej odpowiedzialności naukowców – pedagogów i psychologów.

    Zadaniem Komisji jest opiniowanie projektów badań naukowych pod względem ich zgodności z zasadami etycznymi, w tym także respektowania i ochrony dóbr osobistych: zdrowia, fizycznej i psychicznej integralności, prywatności, intymności, autonomii i godności człowieka uczestniczącego w badaniach.

    Komisja rozpatruje wnioski złożone przez pracowników zatrudnionych w Instytucie Pedagogiki i Katedrze Psychologii UJK oraz magistrantów (na wniosek promotora). W wyjątkowych sytuacjach opiniuje wnioski zgłoszone przez podmioty spoza Wydziału.

    Komisja powoływana jest przez Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK na 4-letnią  kadencję.

    W skład Komisji ds. Etyki Badań Naukowych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii powołanej na kadencję 2020/2021 – 2023/2024 wchodzą:

  • dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK – Przewodnicząca;
  • dr hab. Paweł Kurtek, prof. UJK – Zastępca Przewodniczącej;
  • prof. dr hab. Ewa Kula;
  • prof. dr hab. Bożena Matyjas;
  • dr hab. Justyna Dobrołowicz, prof. UJK;
  • dr hab. Zuzanna Zbróg, prof. UJK;
  • dr Dominik Borawski;
  • dr Kinga Kaleta;
  • dr Małgorzata Weryszko;
  • dr Bogumiła Witkowska-Łuć.

    Aby zgłosić wniosek do Komisji ds. Etyki Badań Naukowych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii należy zapoznać się z Regulaminem Komisji ds. Etyki Badań Naukowych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii dostępnym w Zarządzeniu nr 2/2021 Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 4 lutego 2021 roku.

    Wnioski należy złożyć w formie elektronicznej na adres mailowy dziekan.wpp@ujk.edu.pl oraz w formie papierowej z odręcznym podpisem do mgr Weroniki Kubery (pokój nr 6).

Uchwały Komisji ds. Etyki Badań Naukowych na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach