Odpłatności

1. Aktualne akty prawne

1.1. Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat[PDF]

1.1.1. Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybem i warunkami zwalniania z tych opłat w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

    1. studia stacjonarne[PDF]
    2. studia niestacjonarne[PDF]
    3. studenci cudzoziemcy[PDF]
    4. studenci cudzoziemcy (ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa)[PDF]
    5. studia podyplomowe[PDF]

1.1.2. Wniosek o zmianę finansowania studiów[PDF]

1.2. Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022[PDF]

1.2.1. Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych rozpoczynających się w roku akademickim 2022/2023[PDF]

1.2.2. Wysokość opłat pobieranych od cudzoziemców podejmujących kształcenie na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2022/2023[PDF]

1.2.3. Wartość kwotowa jednego punktu ECTS[PDF]

1.2.4. Opłaty za wydanie dokumentów i duplikatów dla studentów[PDF]

1.2.5. Opłaty za wydanie dokumentów i duplikatów dla doktorantów[PDF]

1.3. Wysokość czesnego na Wydziale[PDF]

2. Druki

2.1. Wniosek o ulgę w opłacie za usługi edukacyjne[PDF]

2.2. Wniosek o ulgę w opłacie za studia podyplomowe[PDF]

2.3. Wniosek o zwrot nadpłaty[PDF]

3. Kontakt

3.1. Kontakt 

4. Ogólne konto bankowe

Prosimy o wpłacanie wszelkich należności na swoje indywidualne numery rachunków bankowych. Indywidualne numery rachunków bankowych dostępne są w Wirtualnej Uczelni. Zapytania o numery kont można również kierować na adres t.zelichowski@ujk.edu.pl, jak również uzyskać osobiście w pokoju numer 5.

W przypadku braku swojego indywidualnego numeru rachunku bankowego prosimy o wpłatę na ogólny numer rachunku bankowego:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
Wydział Pedagogiki i Psychologii
11 1140 2020 0000 3553 6600 1001
mBANK

Prosimy w tytule wpłaty wpisać: imię i nazwisko, nazwę kierunku, rodzaj oraz typ studiów

np.

Jan Kowalski, pedagogika, I rok II st., studia stacjonarne

Skip to content