Odpłatności

Informacja o płatnościach dla studentów rozpoczynających i kontynuujących studia niestacjonarne w roku akademickim 2023/2024

 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UJK nr 76/2023 opłata za zajęcia dydaktyczne wnoszona jest w 8 okresach płatności (8 rat) w terminach:

do 15 października za okres płatności od 1 października do 31 października
do 15 listopada za okres płatności od 1 listopada do 30 listopada
do 15 grudnia za okres płatności od 1 grudnia do 31 grudnia
do 15 stycznia za okres płatności od 1 stycznia do 31 stycznia
do 15 marca za okres płatności od 1 marca do 31 marca
do 15 kwietnia za okres płatności od 1 kwietnia do 30 kwietnia
do 15 maja za okres płatności od 1 maja do 31 maja
do 15 czerwca za okres płatności od 1 czerwca do 30 czerwca

W przypadku gdy pierwsze zajęcia w semestrze zimowym pierwszego roku studiów na danym kierunku studiów odbywają się po 15 października, student wnosi opłatę za pierwszy okres płatności do 15 listopada.

Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2023/2024 według kierunków:

Pedagogika
studia pierwszego stopnia

I rok – 8 rat po 625 zł = 5 000 zł
II rok – 8 rat po 570 zł = 4 560 zł
III rok – 8 rat po 545 zł = 4 360 zł

studia drugiego stopnia

I rok – 8 rat po 625 zł = 5 000 zł
II rok – 8 rat po 570 zł = 4 560 zł

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
studia jednolite magisterskie

I rok – 8 rat po 637,50 zł = 5 100 zł
II rok – 8 rat po 590,00 zł = 4 720 zł
III rok – 8 rat po 552,50 zł = 4 420 zł
IV rok – 8 rat po 552,50 zł = 4 420 zł
V rok – 8 rat po 500,00 zł = 4 000 zł

Pedagogika specjalna
studia jednolite magisterskie

I rok – 8 rat po 745 zł = 5 960 zł

Praca socjalna
studia drugiego stopnia

I rok – 8 rat po 625 zł = 5 000 zł

Psychologia
studia jednolite magisterskie

I rok – 8 rat po 705,00 zł = 5 640 zł
II rok – 8 rat po 680,00 zł = 5 440 zł
III rok – 8 rat po 662,50 zł = 5 300 zł
IV rok – 8 rat po 662,50 zł = 5 300 zł
V rok – 8 rat po 625,00 zł = 5 000 zł

Wysokość czesnego na WPP (.pdf)

1. Aktualne akty prawne

1.1. Zarządzenie nr 143/2023 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat

1.1a Zarządzenie nr 150/2023 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zmieniające zarządzenie Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach nr 143/2023

1.1.1. Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybem i warunkami zwalniania z tych opłat w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

1.2. Zarządzenie nr 76/2023 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w sprawie określenia wysokości opłat za poszczególne usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024

1.2.1. Wysokość opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych rozpoczynających się w roku akademickim 2023/2024

1.2.2. Wysokość opłat pobieranych od cudzoziemców podejmujących kształcenie na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2023/2024

1.2.3. Wartość kwotowa jednego punktu ECTS

2. Wnioski

2.1. Wniosek o ulgę w opłacie za usługi edukacyjne

2.2. Wniosek o ulgę w opłacie za studia podyplomowe

2.3. Wniosek o zwrot nadpłaty

2.4. Wniosek o zmianę finansowania studiów

3. Ogólne konto bankowe

Prosimy o wpłacanie wszelkich należności na swoje indywidualne numery rachunków bankowych. Indywidualne numery rachunków bankowych dostępne są w Wirtualnej Uczelni. Zapytania o numery kont można również kierować na adres t.zelichowski@ujk.edu.pl, jak również uzyskać osobiście w pokoju numer 5.

W przypadku braku swojego indywidualnego numeru rachunku bankowego prosimy o wpłatę na ogólny numer rachunku bankowego:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,
Wydział Pedagogiki i Psychologii
11 1140 2020 0000 3553 6600 1001
mBANK

Prosimy w tytule wpłaty wpisać: imię i nazwisko, nazwę kierunku, rodzaj oraz typ studiów

np.

Jan Kowalski, pedagogika, I rok II st., studia stacjonarne

4. Kontakt

mgr Tomasz Żelichowski