Uniwersytet Aktywnego Seniora

Logo projekty unijne

Nazwa projektu

Projekt „Uniwersytet Aktywnego Seniora” nr POWR.03.01.00-00-T097/18 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Finansowanie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegow, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, na podstawie umowy nr POWR.03.01.00-00-T097/18 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Czas trwania

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 – 30.06.2021.

Dokumenty

Informacje o projekcie
Informacje o projekcie w witrynie UJK
Regulamin projektu
Deklaracja uczestnictwa
Formularz zgłoszeniowy do projektu
Oświadczenie uczestnika projektu