Wystąpienie Prorektor do spraw nauki UJK w Kielcach prof. dr hab. Agnieszki Gałuszki

III. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Praca socjalna w teorii i praktyce – ujęcie interdyscyplinarne”

Logo Ministerstwo Edukacji i Nauki

W dniach 21-22 listopada 2023 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyła się III. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Praca socjalna w teorii i praktyce – ujęcie interdyscyplinarne”. Wydarzenie zostało zrealizowane z inicjatywy Zakładu Pracy Socjalnej działającego pod kierunkiem dr hab. Marioli Wojciechowskiej, prof. UJK. Konferencja stanowiła przestrzeń do wymiany doświadczeń, prezentacji aktualnych wyników badań, refleksji, jakie dotyczącą podejmowanych działań w zakresie pracy socjalnej i pomocy społecznej wobec wyzwań współczesnej rzeczywistości. Istotny aspekt stanowił dyskurs naukowców z praktykami, co pozwalało eksplorować podejmowaną problematykę w szerszym kontekście. W wydarzeniu uczestniczyli polscy oraz zagraniczni naukowcy, a także specjaliści z obszaru szeroko pojętej działalności pomocowej. Wśród prelegentów znaleźli się również studenci oraz doktoranci.

W Konferencji udział wzięli, między innymi: Prorektor ds. Nauki – prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka, Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej – prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz, prof. dr hab. Jolanta Szempruch (Uniwersytet Rzeszowski), prof. dr hab. Zbigniew Formella (Universita Pontificia Salesiana, Roma), prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak (Uniwersytet Warszawski), dr Magdalena Witkowska (Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Polityki Demograficznej, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej), dr Jarosław Chmielewski (Urząd ds. Cudzoziemców/Biuro Rzecznika Praw Pacjenta), mgr Magdalena Gościniewicz (Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach), władze Wydziału Pedagogiki i Psychologii na czele z Dziekan – dr hab. Mariolą Wojciechowską, prof. UJK.

Podczas dwóch dni obrad dyskutowano nad aktualnymi problemami społecznymi, zmianami demograficznymi, nierównościami w wielu obszarach oraz możliwościami profesjonalnego wsparcia dostosowanego do aktualnych potrzeb społecznych. W pierwszym dniu Konferencji odbyła się sesja plenarna, natomiast w kolejnym dniu uczestnicy mieli możliwość wygłosić referaty w sekcjach: Inspiracje dla pracy socjalnej i pomocy społecznej oraz Konteksty wsparcia i pomocy. W ramach wydarzenia odbyła się również sesja posterowa.

Międzynarodowy oraz interdyscyplinarny charakter Konferencji stworzył wyjątkową okazję do nawiązania oraz wzmocnienia współpracy między przedstawicielami różnych dyscyplin naukowych, pracownikami instytucji pomocowych, studentami i doktorantami z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych.

 

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka II”.