Logo Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Komunikat nr 1/2023 Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii z dnia 24.10.2023 r.

Komunikat nr 1/2023
Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii
w sprawie przeprowadzenia oceny okresowej nauczycieli akademickich
na Wydziale Pedagogiki i Psychologii

1. Ocenę okresową nauczycieli akademickich przeprowadza się w terminie od 23 października do 24 listopada 2023 roku.

2. Ocena jest przeprowadzana na podstawie formularza sprawozdawczego nauczyciela akademickiego UJK w Kielcach, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia nr 176/2023 Rektora UJK z dnia 10 października 2023 w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia w przedmiocie przestrzegania praw własności intelektualnej oraz wzoru formularza sprawozdawczego w związku z oceną okresową nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

3. Aktualna ocena obejmuje okres:

1) działalność naukowa: lata kalendarzowe 2020-2021;
2) działalność dydaktyczna i organizacyjna: lata akademickie 2019/2020-2020/2021.

4. W celu terminowego przeprowadzenia oceny okresowej nauczycieli akademickich na Wydziale Pedagogiki i Psychologii ustala się następujące terminy:

1) od 25 października do 7 listopada 2023 roku nauczyciele akademiccy składają do kierowników jednostek wypełnione formularze sprawozdawcze nauczyciela akademickiego;
2) od 8 listopada do 17 listopada 2023 roku kierownicy jednostek przekazują arkusze oceny do Kierownika Dziekanatu (p. 6a);
3) od 20 listopada do 8 grudnia 2023 roku wydziałowa komisja oceniająca dokonuje okresowej oceny nauczycieli akademickich. 

5. Zasady okresowej oceny nauczycieli akademickich w 2023 roku regulują następujące wewnętrzne akty normatywne:

1) zarządzenie nr 1/2020 Rektora UJK z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie kryteriów oraz trybu przeprowadzania oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach;
2) zarządzenie nr 176/2023 Rektora UJK z dnia 10 października 2023 w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia w przedmiocie przestrzegania praw własności intelektualnej oraz wzoru formularza sprawozdawczego w związku z oceną okresową nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach;

Skład Wydziałowej Komisji Oceniającej Nauczycieli Akademickich Wydziału Pedagogiki i Psychologii określa Zarządzenie nr 4/2021 Dziekana Wydziału z dnia 25 października 2021.

Niezbędne i wymagane wewnętrzne akty normatywne dotyczące oceny nauczycieli akademickich znajdują się na stronie internetowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pod adresem: https://dn.ujk.edu.pl/ocena_nauczyciela.html