NOWE PERSPEKTYWY rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach


Nazwa projektu

Projekt „NOWE PERSPEKTYWY Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Finansowanie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ2/17.

Czas trwania

Okres realizacji projektu: 01.10.2018 – 29.12.2022.

Informacje

Informacje o projekcie
Informacje o projekcie w witrynie UJK


Regulamin projektu

Regulamin projektu – zarz. nr 65/2021
Załączniki do regulaminu projektu – zarz. nr 65/2021
Regulamin projektu – zarz. nr 16/2019, znowelizowany zarz. 65/2021


Harmonogramy

Harmonogram warsztatów 'Współczesne kierunki rozwijania kompetencji komunikacyjno-pedagogicznych’
PDF
Harmonogram wizyt studyjnych w instytucjach i placówkach pomocy społecznej – III edycja
PDF
Harmonogram odbywania staży dla studentów kierunku Psychologia
PDF DOCX
Harmonogram odbywania staży dla studentów kierunku Psychologia
PDF DOCX
Harmonogram odbywania staży dla studentów kierunku Praca Socjalna
PDF

Harmonogramy w r.akad. 2019/20
Harmonogramy w r.akad. 2018/19


Dokumenty

Informacje o projekcie
Regulamin projektu – zarz. nr 65/2021
Załączniki do regulaminu projektu – zarz. nr 65/2021
Regulamin projektu – zarz. nr 16/2019, znowelizowany zarz. 65/2021
Informacje o projekcie w zakresie wsparcia studentów WPP
Formularz zgłoszeniowy do projektu
Deklaracja uczestnictwa w projekcie
Oświadczenie uczestnika projektu