Laga: Komitet Nauk Pedagogicznych PAN, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiki i Psychologii

XXXVI Letnia Szkoła Młodych Pedagogów i Pedagożek im. Marii Dudzikowej

                                   Laga: Komitet Nauk Pedagogicznych PAN, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiki i Psychologii

 

Szanowni Państwo, Młode Pedagożki i Młodzi Pedagodzy,

Przed nami XXXVI Letnia Szkoła Młodych Pedagogów i Pedagożek im. Marii Dudzikowej organizowana przez Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk wraz z Przewodniczącą prof. dr hab. Agnieszką Cybal-Michalską. Gospodarzem Szkoły jest Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na czele z Panią Dziekan prof. Mariolą Wojciechowską. Kierowniczkami naukowymi LSMPiP są prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak i dr hab. Ewa Bochno, prof. UZ.

LSMPiP odbędzie się w dniach 10-15.09.2023 w malowniczej, pięknej i spokojnej okolicy w samym sercu Gór Świętokrzyskich w pobliżu rzeki Lubrzanki w Hotelu Ameliówka, Mąchocice Kapitulne, ul. Bohdana Kosińskiego 2, 26-001 Masłów k/Kielc (https://ameliowka.pl).

Celem Letnich Szkół jest wspieranie i stymulowanie rozwoju naukowego młodych pedagożek i pedagogów, w ramach którego tworzone są okazje do uzupełniania i pogłębiania wiedzy, wzbogacania własnego warsztatu badawczego, a także możliwości debiutów naukowych oraz promowania interesujących koncepcji i odkryć. Ważne jest również tworzenie warunków sprzyjających autentycznej integracji środowiska, pracy w dobrej atmosferze i zacieśnianiu więzi międzypokoleniowych. Zajęcia odbywają się w kilku, wypróbowanych już formach, a więc poprzez wykłady, dyskusje panelowe, warsztaty i prezentacje naukowe zaproszonych gości – autorytetów w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, rozmowy i konsultacje z nimi, problemowe seminaria w małych grupach, wizyty studyjne, wystąpienia i prezentacje dorobku młodej kadry pedagogicznej.

Specyfikę tegorocznej Letniej Szkole nada jej temat:

Generacja antropocenu;

co pedagogika i edukacja może/powinna/musi robić,

by nie zostawiać świata takim, jaki jest?

XXXVI – Letnia Szkoła Młodych Pedagogów i Pedagożek im. Marii Dudzikowej będzie miejscem wymiany wiedzy, umiejętności i doświadczeń o interesujących i obiecujących warunkach uczenia się, rozwoju i zmiany społecznej, w których żyjemy i będziemy żyć.

Przedmiotem naszych debat będzie refleksja nad przejawami i konsekwencjami antropocenu – epoki w dziejach planety, w której czas geologiczny przeplata się z historią ludzkości. W której działalność człowieka wpływa na procesy biologiczne, fizyczne i chemiczne zachodzące w systemie Ziemi. Epoki, w której ludzie wywierają trwały wpływ na ekologiczne, gospodarcze, społeczno-polityczne, a także intelektualne, etyczne i emocjonalne warunki ludzkiego i nie-ludzkiego bytowania.

Antropocen to epoka Człowieka, w której Człowiek stał się czynnikiem geologicznym. Ludzkość to siła geologiczna, która przekształca Ziemię, jej wnętrze i powierzchnię, na równi z epokami lodowcowymi i ruchami płyt tektonicznych. Złożoność i wielowymiarowość tego oddziaływania i jego następstw generuje zadania i zobowiązania dla powszechnej edukacji. Wymaga to otwarcia pedagogiki na to jak je badać, opisywać, interpretować i reagować na nie poprzez wzmacnianie/ograniczanie aktywności i interwencji człowieka, aby odnieść się do teraźniejszości oraz nakreślić przyszłe kierunki zmian wywołanych z jednej strony zaawansowanym rozwojem technologicznym i ekspansjonistycznymi działaniami ludzi, (w tym wojny), a z drugiej troską o zachowanie równowagi i dobrostanu życia na planecie i we wszechświecie. Jesteśmy generacją antropocenu.

Planeta oraz jej bliższe i dalekie otoczenie staje się miejscem aktywności nowych „mieszkańców” – more-than-human, nie tylko ludzi i całego ekosystemu, ale także podmiotów cyfrowo-technologicznych, w tym awatarów w metawersum, robotów społecznych oraz innych bytów materialnych i niematerialnych (w tym SI). Ich obecność i aktywność zapowiada nową epokę w dziejach Ziemi – postantropocen. Wymaga to od nas stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi na pytania o to, jakie intelektualne, emocjonalne i etyczne wyzwania i zobowiązania stają przed pedagogiką jako nauką społeczną i humanistyczną oraz przed powszechną edukacją. Zobowiązaniem i udziałem pedagogów/pedagożek jest wspieranie rozumienia konsekwencji codziennego życia ludzi w tej epoce w dziejach Planety. Naszym celem jest wzbudzenie wśród młodych badaczek i badaczy – młodych pedagożek i pedagogów, takich pytań i poszukiwania odpowiedzi, które staną się źródłem krytycznej świadomości i zrównoważonej obecności człowieka na Ziemi, podstawą nowych form transformacyjnej i transdyscyplinarnej edukacji.

Podjęta w tym roku problematyka koncentruje się na społecznych i humanistycznych wyzwaniach pedagogiki i edukacji wymagających wysokich kompetencji krytycznych oraz odporności na pokusy uproszczeń. Będzie uszczegóławiana w świetle różnych teorii i praktyk z uwzględnieniem między innymi takich pytań:

 • jakie perspektywy metodologiczne są/mogą być użyteczne: co i jak warto/należy badać?
 • jak analizować, interpretować i opisywać fakty, zjawiska i procesy społeczne i edukacyjne dziejące się̨ w epoce antropocenu,
 • jakie instrumentarium pojęciowe jest/może być/ potrzebne do opisu tych zjawisk z punktu widzenia nauk o edukacji?

Jak zawsze Letnia Szkoła Młodych Pedagogów i Pedagożek jest okazją do uczenia się w czasie wykładów i warsztatów prowadzonych przez Mistrzów, konsultacji z nimi, prezentacji pomysłów i zamierzeń badawczych rówieśników, a także w nieformalnych interakcjach, w tym również o charakterze ludycznym.

Informacje organizacyjne:

 1. Prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego (jest na stronie) do dnia 15 czerwca 2023
 2. Informujemy, że koszt uczestnictwa w Szkole wynosi: 1300 zł
  (zakwaterowanie: 5 noclegów, wyżywienie, materiały)
 3. Prosimy o dokonanie opłaty konferencyjnej do dnia 30 czerwca 2023
  na konto bankowe:
  MILLENNIUM BANK: 31 1160 2202 0000 0003 3754 1719 z dopiskiem „Szkoła Pedagogów”.
 4. Doba hotelowa rozpoczyna się w niedzielę 10 września 2023 r. o godzinie 14:00. Zachęcamy do przyjazdu w niedzielę!!!
 5. Bliższe informacje dotyczące XXXVI Letniej Szkoły Młodych Pedagogów i Pedagożek podamy w kolejnych komunikatach oraz na naszej stronie https://wpp.ujk.edu.pl/lsmpip
 6. Link do rejestracji https://forms.office.com/e/fi4U8sCYdm
 7. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy z Sekretarzem LSMPiP dr Bartłomiejem Kotowskim, e-mail: bartlomiej.kotowski@ujk.edu.pl

 

Serdecznie zapraszamy Młode Pedagożki i Młodych Pedagogów do udziału w Letniej Szkole. Prosimy o upowszechnienie w Państwa środowisku wstępnych informacji o tegorocznej Szkole.

Kierowniczki Naukowe XXXVI LSMPiP

Maria Czerepaniak-Walczak i Ewa Bochno

malwa_1@interia.eu ;   E.Bochno@ips.uz.zgora.pl

 

Sekretarz LSMPiP
Prezydent Forum Młodych Pedagogów 
przy KNP PAN kadencji 2022/2023
dr Bartłomiej Kotowski 
 
bartlomiej.kotowski@ujk.edu.pl

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK