Plakat XXVI Krajowa Konferencja Dydaktyków

Zaproszenie na XXVI Krajową Konferencję Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych pod hasłem: „Wyzwania edukacyjne do działań ekologicznych i prozdrowotnych w obliczu globalnego zniewolenia ekosystemu”

Plakat XXVI Krajowa Konferencja Dydaktyków

 

 


Logo UJK, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Polskie Towarzystwo Przyrodników

K O M U N I K A T

Szanowni Państwo,

Sekcja Dydaktyki Biologii Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika wraz Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach serdecznie zapraszają do udziału w: 

XXVI Krajowej Konferencji Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych pod hasłem:

„Wyzwania edukacyjne do działań ekologicznych i prozdrowotnych w obliczu globalnego zniewolenia ekosystemu”

Termin i miejsce Konferencji: 2526 września 2023 roku; forma konferencji: online 

Konferencja będzie okazją do:

* wymiany doświadczeń i refleksji o kierunkowości dydaktyki wobec problemu globalnej degradacji środowiska przyrodniczego
*
weryfikacji treści programowych, które wskazują efekty kształcenia z zakresu przeciwdziałaniu antropopresji
* ukazani
a doświadczeń działań prozdrowotnych i proekologicznych w ujęciu celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju 2030.

Uczestnicy: pedagodzy, nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele akademiccy, dydaktycy przedmiotów przyrodniczych,
nauczycie
le przedmiotów przyrodniczych i ścisłych wszystkich poziomów kształcenia, doradcy i konsultanci metodyczni, edukatorzy, doktoranci, studenci.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny zapraszamy również decydentów, aktywistów, popularyzatorów nauki.

Tematyka: Współczesne życie wzbogacone w technologie i przesyt wszelkich udogodnień w życiu, doprowadziło do zniewolenia człowieka. Społeczeństwo, dzięki mnogości sposobów prowadzenia wygodnego życia, coraz rzadziej poddaje refleksji swoje działania, które pogłębiają skalę antropopresji.

Zgodnie z treścią Strategii Zrównoważonego Rozwoju do 2030 r., kraje członkowskie ONZ powinny osiągnąć 17 celów, aby przyczynić się do powstrzymania: kryzysu klimatycznego, zagłady istot żywych, eskalacji chorób. Ponadto wszystkim ukazać zasadność partnerstwa w osiąganiu celów. Już dziś widzimy, że jest to niemożliwe a jednak zadaniem pedagogów, przywódców edukacyjnych i nauczycieli jest edukacja dla zrównoważonego rozwoju z myślą o przyszłych pokoleniach. Przedmioty przyrodnicze są kanwą niezbędną do kształtowania kierunku odpowiednich działań w ochronie przyrody i zdrowia człowieka. Wyzbycie się incydentalnego charakteru edukacji, zwalczanie prokrastynacji decydentów oraz ukazanie wiedzy w sposób inkluzyjny dla szerokiej społeczności lokalnej, może zagwarantować globalny zwrot w kierunku podnoszenia poziomu jakości ochrony środowiska i zdrowia człowieka. Edukacja demokratyczna w połączeniu z kształceniem globalnym może wspomagać odpowiedzialność wśród obywateli. Tym samym stajemy w obliczu nowych wyzwań dla edukacji zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Zachęcamy, aby spotkanie stało się fundamentem do dyskusji o mnogości zagrożeń, form naprawy oraz strategii kształcenia przez całe życie, w następujących sekcjach tematycznych:

Sekcje tematyczne:

 1. Problematyka konsumpcjonizmu i jej wpływ na stan przyrody i zdrowia człowieka.
 2. Egzekwowanie realizacji celów zrównoważonego rozwoju w edukacji formalnej i nieformalnej.
 3. Tożsamość i autorytet człowieka i jego wpływ na zanikanie lokalności w obliczu globalizacji.
 4. Problem edukacji klimatycznej a zachowanie ekosystemu.
 5. Sposoby zwalczania prokrastynacji decydentów w edukacji.
 6. Animatorzy edukacji dla zrównoważonego rozwoju w działaniach społeczności lokalnych.
 7. Inkluzyjne oraz incydentalne działania edukacyjne celem wyzwolenia człowieka z kryzysu ekologicznego.
 8. Obojętność ludzi wobec zagrożeń i szanse refleksyjno-filozoficzno-etyczne w postrzeganiu ekologii.
 9. Interdyscyplinarność zmian społecznych w ochronie przyrody i zdrowia człowieka.
 10. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju w metodologii badań naukowych.

Jesteśmy otwarci na szerokie rozumienie problematyki i podjęcie nowych tematów przez Uczestników Konferencji. Zapraszamy do zgłaszania swoich propozycji.

Link do formularza: https://tiny.pl/w2gsq
Termin nadesłania
zgłoszenia i streszczenia referatu: do 30.06.2023 r.

Patronat:

 • Dr hab. prof. APS Barbara Marcinkowska – Rektor APS Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Prof. dr hab. Stanisław Głuszek Rektor, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Patronat honorowy:

 • Dr hab. Anna Odrowąż-Coates, prof. APS Prorektor ds. Rozwoju, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • Dr hab. inż. Barbara Gawdzik, prof. UJK Prorektor ds. Kształcenia, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr hab. Mariola Wojciechowska, prof. UJK Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr hab. Agnieszka Olechowska, prof. APS Dyrektor Instytutu Wspomagania Rozwoju Człowieka i Edukacji, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • Dr hab. Danuta Uryga, prof. APS Dyrektor Instytutu Pedagogiki, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
 • Dr hab. Paulina Forma, prof. UJK Dyrektor Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Komitet honorowy:

 • Prof. dr hab. Danuta Cichy Honorowa Przewodnicząca Ogólnopolskiej Sekcji Dydaktyków Biologii Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, emerytowany profesor Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie
 • Prof. Dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska emerytowana profesor APS specjalista edukacji matematycznej.
Komitet naukowy:
 • Dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska, prof. UJK Wiceprezes Zarządu Głównego PTPK przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Przewodnicząca Sekcji Dydaktyki Biologii Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Ogólnych, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 • Dr hab. Ligia Tuszyńska, prof. APS Wiceprzewodnicząca Sekcji Dydaktyki Biologii Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Zakład Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju.
 • Dr Jarosław Chmielewski Instytut Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 • Dr Anna Róg Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 • Dr Anna Mikler-Chwastek – Zastępca Dyrektora Instytutu ds. Kształcenia, Instytut Pedagogiki, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
 • Prof. dr hab. Józefa Bałachowicz Redaktor Naczelny Czasopisma: Problemy OpiekuńczoWychowawcze APS
 • Prof. AIK dr hab., Barbara Surma Redaktor Naczelny Czasopisma: Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce
 • Dr hab., prof. UKSW Jan Niewęgłowski Redaktor Naczelny Forum Pedagogiczne UKSW
 • Dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Prof. dr hab. Jolanta Szempruch Uniwersytet Rzeszowski
 • Dr hab. Alicja Walosik, prof. UP Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Dr hab. Beata Cieśleńska, prof. Akademii Mazowieckiej w Płocku
 • Dr hab. Ewa Wiśniewska, prof. Akademii Mazowieckiej w Płocku
 • Dr hab. Lidia Marszałek,. prof. Akademii Mazowieckiej w Płocku
 • Dr hab. Zuzanna Zbróg, prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Józef Krawczyk , prof. UW Uniwersytet Wrocławski
 • Dr Anna Maria Wójcik, prof. UMCS Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Dr Ewa Gajuś-Lankamer, prof. UMCS Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Dr Marcin Chrzanowski Uniwersytet Warszawski

KOMITET ORGANIZACYJNY

 • Sekretarz Konferencji:
 • dr Anna Falkowska
 • dr Maria Pielichowska
 • dr Adamina Korwin-Szymanowska
 • dr Agnieszka Pawlak
 • dr Maja Wenderlich

 

 • prof. UJK dr hab. Ilona ŻeberDzikowska
 • prof. APS dr hab. Ligia Tuszyńska
 • prof. APS dr hab. Jan Amos Jelinek

 

 • dr Agnieszka Klimska
 • dr Marcin Klimski
 • dr Alina Stankiewicz Sekretarz Sekcji Dydaktyki Biologii, PTPK, Uniwersytet w Białymstoku

Ramowy plan konferencji zostanie dostosowany do liczby zgłoszeń prezentacji konferencyjnych.
Link do strony Konferencji podamy w kolejnym komunikacie.

Opłata konferencyjna: 120 zł za dokonane recenzje artykułów.

Nr konta: Alior Bank nr 61 2490 0005 0000 4530 3456 2606

Tytuł wpłaty: „Wyzwania edukacyjne do działań ekologicznych …” + imię i nazwisko uczestnika

Planowane publikacje w punktowanych czasopismach naukowych lub w monografii, po dokonanych recenzjach.

Zapraszamy do przesłania artykułów do 31.08.2023 r.

Link do komunikatu: PDF

Link do plakatu: PDF

logo: Forum pedagogiczne, Edukacja Biologii i środowisko, SEJ, Problemy opiekuńczo wychowawcze 2, Annales Universitatis Pedagogice Cracoviensis, Edukacja Elementarna w teorii i praktyce