Logo Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Ogłoszenie: konkurs na funkcję kierowniczą Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii na kadencję 2024-2028

REKTOR

UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

ogłasza konkurs na funkcję kierowniczą

Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii

na kadencję 2024-2028

Na podstawie § 85 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ogłasza konkurs na funkcję kierowniczą Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii.

Do konkursu może przystąpić osoba:

 1. spełniająca wymogi do pełnienia funkcji kierowniczej w rozumieniu ustawy Prawo
  o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, tj.:

  1. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. korzysta z pełni praw publicznych,
  3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  4. nie była karana karą dyscyplinarną,
  5. w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 273), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
 2. niepełniąca funkcji organu jednoosobowego lub niebędąca członkiem organu kolegialnego innej uczelni ani niebędąca założycielem uczelni niepublicznej;
 3. zatrudniona w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach jako podstawowym miejscu pracy;
 4. posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego z dziedziny/dyscypliny naukowej, dla której jednostka jest właściwa, lub osoba posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, która złożyła oświadczenie o  przypisaniu do dziedziny/dyscypliny naukowej, dla której jednostka jest właściwa;
 5. posiadająca udokumentowany dorobek w działalności naukowej, dydaktycznej oraz  organizacyjnej.

Wymagane dokumenty:

 1. podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach o powołanie do pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii;
 2. dokument/y potwierdzający/e posiadanie tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego z dziedziny/dyscypliny naukowej, dla której jednostka jest właściwa, lub dokument/y potwierdzający/e posiadanie tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego wraz z kopią oświadczenia o przypisaniu do dziedziny/dyscypliny naukowej, dla której jednostka jest właściwa;
 3. informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
 4. koncepcja działalności jednostki;
 5. własnoręcznie podpisane oświadczenie o możliwości pełnienia funkcji kierowniczej Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii według wzoru stanowiącego załącznik do ogłoszenia;
 6. formularz oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (w  dodatkowo zamkniętej kopercie opatrzonej tytułem oświadczenie lustracyjne imię i nazwisko kandydata lub informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego imię i nazwisko kandydata); albo  odręczna informacja/wydruk opatrzona/y własnoręcznym podpisem, że kandydat nie składa oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, gdyż urodził się po dniu 31 lipca 1972  r.

Dokumenty na konkurs należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz nazwą konkursu, na który są składane: „Konkurs na Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii”. W  zamkniętej kopercie zawierającej dokumenty na konkurs winna się znajdować dodatkowo zamknięta koperta zawierająca formularz oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego albo informacja, że kandydat nie składa oświadczenia lustracyjnego lub  informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego, gdyż urodził się po dniu 31 lipca 1972  r.

Termin ogłoszenia konkursu: 6 czerwca 2024 r.
Dokumenty należy składać w Dziale Kadr Uczelni, (Rektorat, Kielce, ul. Żeromskiego 5, pokój 106) w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2024 r. do godz.15.30.

Komisja zawiadamia kandydata o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, za  pośrednictwem poczty elektronicznej (lub telefonicznie), nie później niż na  dwa dni przed jej terminem.

Niestawienie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną powoduje wykluczenie tego kandydata z  postępowania konkursowego.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – do dnia 28 czerwca 2024 r.

 

Rektor
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

prof. dr hab. Stanisław Głuszek


Pliki do pobrania: