Logo Wydziału Pedagogiki i Psychologii

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Sukces życiowy w perspektywie przemian społecznych – 14 czerwca 2024 r. 

Konferencja jest ósmą edycją ogólnopolskich konferencji naukowych z cyklu „Sukces życiowy w dyskursie społecznym”. 

Problematyka funkcjonowania człowieka w kontekście dokonujących się przemian społecznych jest ważnym obszarem badawczym. Aktualnie zaobserwować można liczne zmiany kulturowe, ewolucję w postrzeganiu norm społecznych, kryzys wartości oraz szereg przeobrażeń gospodarczych czy ogólnocywilizacyjnych. Człowiek coraz wyraźniej odczuwa niepokój związany z brakiem stabilizacji, rozpadem więzi zbiorowych czy destruktywnie oddziałującymi czynnikami środowiskowymi. Postępuje swoista dekompozycja tożsamości, która sprzyja redefiniowaniu tego co jest ważne, ważniejsze i najważniejsze. 

Zapraszamy do dyskursu, wymiany własnych przemyśleń, doświadczeń  oraz interdyscyplinarnej dyskusji związanej z obszarami rozumienia sukcesu i sukcesu życiowego.

Organizator: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiki i Psychologii.

Miejsce konferencji: Biblioteka Uniwersytecka w Kielcach, ul. Uniwersytecka 19, Kielce, aula.

Kontakt: konferencja.sukces.zyciowy@ujk.edu.pl


Pliki do pobrania: