AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Nazwa projektu

Projekt „Akcelerator Rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” nr POWR.03.05.00-00-Z212/18 realizowany przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.


Finansowanie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z212/18 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.


Czas trwania

Okres realizacji projektu: 01.08.2019 – 31.12.2023.


Informacje

Informacje o projekcie w witrynie UJK


Regulamin

Regulamin projektu pn. „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” w zakresie wsparcia studentów Wydziału Pedagogiki i Psychologii dla kierunków: pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz psychologia

Regulamin projektu pn. „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” w zakresie wsparcia studentów Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego dla kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz psychologia.- Zmienione zarządzeniem nr 138/2022

Regulamin Projektu pn. „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” w zakresie wsparcia studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach poprzez realizację warsztatów z kompetencji komunikacyjnych.


Harmonogramy

/html/home/files/wydz/proj/AKR/20230529-harmonogram-cz-2..pdf

Harmonogramy w r.akad. 2022/23 (cz. 1)
Harmonogramy w r.akad. 2022/23 (cz. 2)
Harmonogramy w r.akad. 2021/22
Harmonogramy w r.akad. 2020/21
Harmonogramy w r.akad. 2019/20


Dokumentacja projektu

Zarządzenie nr 138/2022 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 listopada 2022 roku zmieniające zarządzenie nr 84/2019 z dnia 30 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” w zakresie wsparcia studentów Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego (od 1 listopada 2019 Wydział Pedagogiki i Psychologii) dla kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna i  przedszkolna oraz psychologia

Zarządzenie nr 52/2022 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 kwietnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” w zakresie wsparcia studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach poprzez realizację warsztatów z kompetencji komunikacyjnych

Zarządzenie Nr 84/2019 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu projektu „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” w zakresie wsparcia studentów Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego (od 1 listopada 2019 Wydział Pedagogiki i Psychologii) dla kierunku pedagogika, pedagogika wczesnoszkolna i  przedszkolna oraz psychologia


Archiwum